Advokátska kancelária
NIŽNÍK & Partners, s.r.o.

bola založená v roku 2012. Plynule tak nadväzuje na advokátsku činnosť jej zakladateľa JUDr. Romana Nižníka v spolupráci s externými partnermi, ktorí tak v súčasnosti tvoria odborne zameraný tím s dlhoročnými skúsenosťami v poskytovaní právnych služieb na najvyššej úrovni.

Naša advokátska kancelária ponúka svojim klientom, ktorými sú ako fyzické osoby tak aj právnické osoby, komplexné právne služby. Vďaka znalostiam a jazykovej vybavenosti môžu klienti naviac využiť náš právny servis nielen v rámci Slovenskej republiky, ale aj pri právnom styku so zahraničím.

Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti s hlavným zameraním na obchodné vzťahy poskytujeme neustále inovatívne riešenia právnych problémov s individuálnym prístupom ku každému klientovi. V obchodnej sfére tak klientom poskytujeme zastupovanie pri obchodných rokovaniach či právne poradenstvo so zameraním na uzatváranie obchodných zmlúv, ako aj riešenie prípadných sporov vzniknutých z obchodnoprávnych vzťahov.

Služby

Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. sa špecializuje na širokú oblasť súkromného práva regulovanú právnymi predpismi Slovenskej republiky ako aj právnymi predpismi Európskej únie a Európskych spoločenstiev.

Špecializácia advokátskej kancelárie podľa oblastí práva:

Občianske právo:

Rodinné právo:

Pracovné právo:

Obchodné právo:

Správne právo:

Ústavné právo:

V uvedených oblastiach poskytujeme našim klientom komplexný právny servis spočívajúci v zastupovaní klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, poskytovaní právnych rád, spisovaní listín o právnych úkonoch či spracúvanie právnych rozborov.

Podľa individuálnych potrieb klientov zároveň vykonávame správu ich majetku a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci šité presne na mieru s ohľadom na právnu vec a charakter klienta.

Právny tím

V súčasnosti tvoria právny tím Advokátskej kancelárie NIŽNÍK & Partners, s.r.o. zložený zo zakladateľa advokátskej kancelárie a ostatných spolupracovníkov.

Partneri:

JUDr. Roman Nižník, advokát

JUDr. Ladislav Hrabčák, PhD., Ph.D., advokát

Advokátski koncipienti:

Mgr. Katarína Fenciková, PhD.

Kontakt

Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o.

Sídlo: Žižkova 4E, 040 01 Košice, SR
IČO: 47 244 488
DIČ: 2023672222
Štatutárny orgán: JUDr. Roman Nižník, konateľ
 
Mail: office@niznik-partners.eu